Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety (ok. 5 minut) 🥸⬇️⬇️⬇️⬇️Hej, przedstawicielu pokolenia Z 👋 Wspólnie z Radą Sektorowa potrzebujemy Twojej opinii! Chcemy wiedzieć, co myślisz o pracy w branży marketingowej 🤔 Jeśli studiujesz lub niedawno zdobyłeś dyplom i masz mniej niż 26 lat, weź udział w naszym badaniu ❗ Poświęć około 5 minut i pomóż nam stworzyć branżowy raport 💪 Ankietę wypełnisz tu 👉 bit.ly/3KpgIEx PJATK Samorząd Studencki PJATK Samorząd Studencki PJATK Gdańsk ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸 Drogie studentki i drodzy studenci! Chcielibyśmy złożyć wszystkim dziadkom najszczersze życzenia z okazji ich święta! 🏎😁Wiemy, że sesja się zbliża, ale mamy nadzieję, że pamiętaliście o ich dniu 😜 jeśli nie to macie jeszcze trochę czasu ☺️Wszystkiego dobrego! 🔸 Dear students!We would like to extend our best wishes to all Grandfathers on the occasion of their celebrarion! 🏎😁We know the exams are coming, but we hope you remembered their day 😜 if not, you still have some time ☺️All the best! ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PLDrodzy studenci, Ślemy wszystkim Babcią serdeczne życzenia z okazji ich święta!!Pamiętaliście o dniu Babci? Jeśli nie, to przypominamy Wam teraz 😝Miłego dnia! ----------------------------------🔸ENGDear Students, We send our heartfelt wishes to all Grandmothers on the occasion of their celebration!!!Have you remembered about Grandmother's day? If not, we remind you now 😝Have a great day! ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PL Drodzy Studenci, Czy chcielibyście z pomocą uczelni pogłębiać i pielęgnować swoje zainteresowania? 🤔Jeśli tak, to koła naukowe są idealną do tego okazją❗️ Oprócz samej wiedzy i doświadczeń, które możecie z takiego koła wyciągnąć, macie też okazję zapoznać się z innymi, którzy podzielają Wasze zainteresowania! 🧮🤸‍♂️Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z listą dostępnych kół i zapisywania się 📝🔸ENG Dear Students,Would you like to deepen and nurture your interests with the help of our Academy? 🤔If so, scientific clubs are an ideal opportunity for this❗️ In addition to the knowledge and experiences that you can gain from such group, you also have the opportunity to meet others who share your interests! 🧮🤸‍♂️We encourage you to have a look at available science clubs and sign up 📝💡 PLPewnie co najmniej raz przeszła Ci przez głowę taka myśl:„A może by tak dołączyć do jakiegoś koła naukowego – poznać nowych ludzi, rozwijać projekty, pozyskać dofinansowanie uczelni na wyjazdy i realizować swoje pomysły i pasje poza zajęciami...?” Poniżej podpowiadamy, jakie masz opcje studiując w PJATK w Warszawie oraz w Gdańsku! Dołącz do istniejącego Koła Naukowego w PJATK albo załóż własne! Szczegóły znajdziesz w linku w komentarzu!PJATK WARSZAWA🔹 Data Science Club [Wydział Informatyki], Opiekun: dr hab. Grzegorz Wojcik, Przewodniczący: Adam Miśkiewicz🔹 Haplab PJ [Międzywydziałowe], Opiekun: Marta Myszewska, Przewodniczący: Nishil Shah🔹 ESN Erasmus Student Network [Międzywydziałowe/Erasmus], Opiekun: Olga Wroniewicz, Przewodnicząca: Joanna Łada🔹 4MA Design [Wydział SNM], Opiekun: Aleksander Lesiewicz, Przewodnicząca: Aleksandra Kupidłowska🔹 Otedama [Wydział Kultury Japonii], Opiekun: Ewa Mackiewicz 🔹 Programowanie urządzeń mobilnych [Wydział Informatyki], Opiekun: Michał Tomaszewski, Przewodnicząca: Urszula Tarasiewicz🔹 Robolab [Wydział Informatyki], Opiekun: Piotr Gnyś, Przewodnicząca: Gabriela Szczęsna PJATK GDAŃSK🔹 Odyseja umysłu [Wydział Informatyki], Opiekun: inż. Michał Hyla, Przewodnicząca: Julia Surma🔹 Sekcja brydża sportowego AZS [AZS], Opiekun: Dr inż. Stanisław Szejko 🔹Digital Painting & Concept Art [Wydział Sztuki Nowych Mediów, Opiekun: Marta Marszałek, Przewodnicząca: Ewa Głowacka 💡 ENYou probably thought about this at least once:"How about joining a science club - meet new people, develop projects, obtain funding from the Academy for trips and pursue your ideas and passions outside of class...?"Below we suggest what options you have when studying at PJAIT in Warsaw and in Gdańsk!Join the existing Science Club at PJAIT or create your own! Details can be found in the link in the comment!PJAIT Warsaw🔹 Data Science Club [Faculty of Information Technology], Supervisor: dr hab. Grzegorz Wojcik, President: Adam Miśkiewicz🔹 Haplab PJ [Interfaculty], Supervisor: Marta Myszewska, President: Nishil Shah🔹 ESN Erasmus Student Network [Interfaculty/Erasmus], Supervisor: Olga Wroniewicz, President: Joanna Łada🔹 4MA Design [Faculty of New Media Art], Supervisor: Aleksander Lesiewicz, President: Aleksandra Kupidłowska🔹 Otedama [Faculty of Culture of Japan], Supervisor: Ewa Mackiewicz 🔹 Programming of mobile devices [Faculty of Information Technology], Supervisor: Michał Tomaszewski, President: Urszula Tarasiewicz🔹 Robolab [Faculty of Information Technology], Supervisor: Piotr Gnyś, President: Gabriela Szczęsna PJAIT GDAŃSK🔹 Odyssey of the Mind [Faculty of Information Technology], Supervisor: inż. Michał Hyla, President: Julia Surma🔹 Sports brigde Section of AZS [AZS], Supervisor: DSc. Stanisław Szejko🔹Digital Painting & Concept Art [Faculty of New Media Art, Supervisor: Marta Marszałek, President: Ewa Głowacka ... See MoreSee Less
View on Facebook
Dziękujemy za spotkanie i cieszymy się, że przedstawiciele naszej uczelni mogli wziąć w nim udział! 😁#Porozmawiajmy vol. 2 już za nami! 😃W naszym spotkaniu udział wzięli: 💙 członkowie Zarządu FUN w liczbie 8;💙 przedstawiciele samorządu studenckich uczelni niepublicznych w liczbie 31;💙 przedstawiciele aż 21 uczelni niepublicznych; Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie oraz aktywność na spotkaniu. 👏🏼 Pamiętajcie: dzieli nas odległość, łączy wielka przyjaźń #FUN ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PLDrodzy studenci, Wiemy, że obecny rok akademicki, jak i dwa poprzednie, jest trudnym czasem. Chcielibyśmy dowiedzieć się jak oceniacie nauczanie podczas pandemii. Zdajemy sobie sobie sprawę, że zdania są podzielone, co do powrotu na uczelnie, ale trochę „normalności” nikomu nie zaszkodzi 😜. Ważne jest jednak żeby zajęcia odbywały się w odpowiednich warunkach, które zapewnią nam wszystkim bezpieczeństwo‼️Dlatego klikajcie w link i pomóżcie nam je zapewnić 😇👉https://forms.office.com/r/0hZ7ngHs77Ps. Ankieta zajmuje ok. 4 min. ⏳⌛️Pamiętajcie, aby logować się poprzez maila akademickiego. W przypadku braku dostępu spróbujcie otworzyć ankietę w trybie incognito. 🌚-------------------------🔸ENG Dear students,We know that the current academic year, as well as the previous two, is a difficult time. We would like to know how you feel about teaching during a pandemic.We are aware that opinions are divided as to the return to universities, but a little "normality" shouldn’t hurt anyone 😜. However, it is important that the classes take place in appropriate conditions so that they will ensure safety for all of us‼ ️Please click on the link and help us provide safe conditions for our studies 😇 👉https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPVlrusMwkKd2nMbnBbmtFVibaEp4ANNo7waMKgjABFUOUczM0VFRFhXSEVaR1JVTzUzV05HOFQ5Ni4u&lang=en-US&fbclid=IwAR31MvVFZxJd6-VA4VxUACTXXAXJLQKUKppu1pO62rsOHSkKNgEoMbf43bYPs. The survey takes approx. 4 minutes. ⏳⌛️Remember to log in via the academic e-mail. If you can't gain access, try to open the poll in incognito mode. 🌚 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PLDrodzy Studenci,Dziś mamy Święto Trzech Króli! Dzień ten upamiętnia złożenie darów Jezusowi przez Mędrców ze Wschodu. W kościołach święci się symbole złożonych przez nich darów. Na przełomie XV i XVI wieku wykształcił się tego dnia zwyczaj świecenia złota i kadzidła. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia ich przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Od XVIII wieku upowszechnił się aktualny zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo na drzwiach wejściowych piszemy: C+M+B oraz rok. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu domowi; spotkać można również napis: K+M+B – pierwsze litery imion trzech królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 👑⁉️Czy wiedziałeś, że?W niektórych krajach m.in Francji i Hiszpanii, jest tradycja pieczenia specjalne ciasta 🥮, do którego wkłada się figurkę lub monetę. Zwyczajowo kroi się go na ilość biesiadników i osoba, której trafi się ukryty skarb, w przypadku Francji zostaje królem lub królowa 👸🤴 i nosi koronę do końca dnia, natomiast w Hiszpanii zyskuje błogosławieństwo 😇. Miłego dnia! 😊----------------------------------------------------🔸ENGDear Students,Today is the Feast of the Epiphany! This day commemorates the presentation of gifts to Jesus by the Wise Men from the East. In churches, symbols of the gifts given by them are sacred. In the late fifteenth and early sixteenth centuries, the custom of blessing gold and incense on this day developed. The consecrated incense, which was made of juniper resin, was used to scent the houses and the farmyard, which had the symbolic meaning of protecting them from illnesses and misfortunes. For the same purpose the whole neck was touched with consecrated gold. Since the 18th century, the current custom of blessing chalk, with which it is customary to write on the front door: C+M+B and the year. These letters are an abbreviation of the Latin wish Christus Mansionem Benedicat - May Christ bless this house; you can also find an inscription: K+M+B - the first letters of the names of the three kings, Casper, Melchior and Balthazar. 👑⁉️Did you know that?In some countries such as France and Spain, there is a tradition of baking a special cake 🥮 into which you put a figurine or a coin. It's customary to cut it for the number of revelers and the person to whom the hidden treasure is found, in the case of France becomes king or queen 👸🤴 and wears the crown for the rest of the day, while in Spain they get a blessing 😇. Have a great day! 😊 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PLDrodzy Studenci, Mamy nadzieję że powitanie Nowego Roku 2022 przebiegło Wam radośnie i w dobrym towarzystwie! 🥂💃🏻🕺🏻Z okazji wejścia w nowy rok pragniemy Wam życzyć, aby nastrój towarzyszący w Sylwestrową noc przelał się na cały rok! 😁 Życzymy Wam dużo radości, przebywania w towarzystwie, które sprawi że ten rok będzie dla Was lepszy niż poprzednie lata.🫂Życzymy również dużo zdrowia dla Was oraz bliskich w tym trudnym dla wszystkich okresie. Na koniec pragniemy życzyć również naszym Studentom świeżego startu w nauce na nowy rok oraz powodzenia w nadchodzącej sesji zimowej! 📚📝Szczęśliwego Nowego Roku i wszystkiego najlepszego! 🥳🔸ENG Dear Students,We hope that you enjoyed welcoming the New Year 2022 along with good company! 🥂💃🏻🕺🏻On the occasion of entering the new year, we would like to wish you that the accompanying mood on New Year's Eve fills the whole year! 😁We wish you lots of joy, being accompanied by people, who will make this year better for you than the previous years. 🫂We also wish health for you and your loved ones in this difficult time for all.Finally, we wish our Students a fresh start in learning for the new year and good luck in the upcoming winter exam session! 📚📝Happy New Year and all the best! 🥳 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🔸PLDrodzy Studenci, W imieniu całego samorządu, życzymy Wam szampańskiej zabawy w towarzystwie bliskich podczas witania Nowego Roku 2022 i żegnania starego roku 2021! 💃🏻🕺🏻🥂Prosimy, byście pamiętali o zachowaniu rozsądku i bezpieczeństwie przy zabawie❗️Mamy tutaj na myśli Was samych, jak i osób oraz pupilów w Waszym otoczeniu.Miłej zabawy i do zobaczenia w 2022! 🥳🖐🏼🔸ENGDear Students, On behalf of the entire Students’ Council, we wish you loads of fun in the company of your loved ones while greeting the New Year 2022 and saying goodbye to the old 2021! 💃🏻🕺🏻🥂Please remember to use your common sense and safety while having fun❗️We mean you, as well as people and pets surrounding you.Have fun and see you in 2022! 🥳🖐🏼 ... See MoreSee Less
View on Facebook