Przejdź do treści

mail: samorzad@pja.edu.pl

Stypendia

Uczelnia przyznaje trzy rodzaje stypendiów: stypendium rektorskie, socjalne oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Każde z nich wymaga złożenia wniosku (do pobrania ze strony).

Stypendium rektorskie przyznawane jest za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe. Minimalna średnia wymagana do ubiegania się o takie stypendium wynosi 4,65.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Stypendium socjalne jest przyznawane osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód miesięczny na osobę nie może przekroczyć 1051,7 zł) i potwierdzą to odpowiednimi dokumentami.

O żadne z powyższych stypendiów nie może ubiegać się student, który:

  • studiuje dłużej, niż 6 lat (liczy się każdy rozpoczęty semestr),
  • studiuje na studiach pierwszego stopnia, a już uzyskał dyplom ukończenia innych studiów pierwszego stopnia,
  • posiada tytuł już tytuł magistra (lub równorzędny), a studiuje na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

O wszystkie rodzaje stypendium można ubiegać się jednocześnie. Łączna wysokość wszystkich otrzymanych stypendiów nie może w sumie przekraczać 38% wynagrodzenia profesora (miesięcznie). Do tej puli nie jest wliczana zapomoga.

Raz do roku, na początku semestru letniego, przyjmowane są wnioski o stypendium im.Prof.Z.Michalewicza. Są one skierowane do studentów informatyki dziennej, którzy ukończyli studia, uzyskali tytuł inżyniera i podejmują studia drugiego stopnia na PJATK.